Vážení zákazníci, prodejna ve Zlatnické ulici je trvale uzavřena. Odběr objednávek je nově možný v ulici Nademlejnská 651/7 v Hloubětíně. Ostatní pobočky a zásilkový prodej pokračují v normálním provozu. Děkujeme za pochopení.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je upravena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás, jako kupujícího, pokud zboží nabýváte jako fyzická osoba, o zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti jako prodávajícího a s tím souvisejících Vašich právech, a to v souladu s článkem 12 a násl. GDPR.

Tento dokument se vztahuje také na zpracování Vašich osobních údajů na základě Vašeho souhlasu.

Zpracování tzv. cookies souborů s výjimkou Vašich práv upravuje samostatné prohlášení správce zveřejněné na webových stránkách správce.


I. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost PECKA-MODELÁŘ s.r.o., se sídlem Vajdova 1047/25, Praha 10, IČO: 27114295, DIČ: CZ27114295, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97301, (dále jen „správce“), která je zároveň prodávajícím.


II. Zpracovávané osobní údaje a jejich zdroje

Správce zpracovává osobní údaje, které získá přímo od Vás, jako kupujícího, které jste vyplnili do objednávkového formuláře v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu mezi Vámi a správcem (zejména se jedná o kupní smlouvu), popř. při registraci ve svém uživatelském účtu na webových stránkách správce. Jedná se o Vaše následující osobní údaje:

Na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů dále správce zpracovává tyto Vaše osobní údaje:


III. Účel zpracování osobních údajů a právní základ zpracování osobních údajů

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro účely obsažené v rámci Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy, splnění právních povinností, které se na správce vztahují, a ochranu práv a dalších důležitých zájmů správce (např. vymáhání pohledávek správce).

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pro tyto účely:

Tyto Vaše osobní údaje jsou požadavkem pro řádné plnění uzavřené kupní smlouvy:

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy, kterou jste se správcem uzavřeli, dále oprávněné zájmy správce (především za účelem evidence smluvních vztahů a statistické účely, za účelem ochrany práv správce proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, vymáhání pohledávek správce) a plnění zákonných požadavků (zejména plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (např. GDPR), vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů).

Samostatným právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je dále Váš souhlas, a to pro účely v tomto souhlasu uvedené. Tento Váš souhlas je dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na plnění Vaší objednávky.

Jestliže je právním důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů Váš souhlas, můžete tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktních údajích správce. Odvoláním Vašeho souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Vašich osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas.


IV. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracovává zejména správce, který nevyužívá služeb žádného zpracovatele osobních údajů s výjimkou dále uvedenou.

K Vašim osobním údajům tak mají přístup pracovníci správce a další jeho spolupracující osoby, zejména subjekty, které se podílejí na plnění Vaší objednávky (např. přepravní společnosti), subjekty poskytující právní a účetní služby, subjekt spravující pro správce webové stránky (e-shop) a dále subjekt spravující účetní systém správce. K Vaší e-mailové adrese může mít na základě Vašeho souhlasu přístup společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO 02387727 (www.heurekashopping.cz), za účelem zaslání dotazníku spokojenosti „Ověřeno zákazníky“.

Správce Vás tímto informuje, že Vaše osobní údaje nebudou správcem ani dalšími příjemci osobních údajů předávány do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci. Výjimkou jsou případy, kdy požadujete, aby bylo objednané zboží doručeno do státu, který není členským státem Evropské unie – poté je předání osobních údajů do tohoto státu povinností správce vyplývající ze smlouvy uzavřené s Vámi ve smyslu povinnosti správce smlouvu řádně splnit. Poté správce předává Vaše osobní údaje přepravní společnosti, v jejíž kompetenci je doručení zboží do tohoto státu, a tato společnost je povinna přijmout všechna vhodná opatření, aby Vaše osobní údaje nebyly zneužity a byly chráněny po celou dobu jejich zpracování.

Správce prohlašuje, že nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ve vztahu k Vašim osobním údajům.


V. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů provádí správce prostřednictvím svých pracovníků, popř. dalších spolupracujících osob v sídle správce, jeho provozovnách a pobočkách. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Vašich osobních údajů.

Veškeré subjekty, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.


VI. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování.

Pro účely evidence smluv a přijatých plnění bude správce Vaše osobní údaje evidovat po dobu 3 let od data splatnosti úhrady kupní ceny.

Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů) a narozeninových nabídek bude správce zpracovávat po dobu, než s takovým zasíláním vyjádříte nesouhlas, maximálně po dobu 5 let od posledního Vašeho nákupu.

Vaši e-mailovou adresu bude správce pro účely zaslání dotazníku spokojenosti „Ověřeno zákazníky“ zpracovávat do doby jejího předání společnosti Heureka Shopping s.r.o.

Zpracování Vašich osobních údajů po uplynutí shora uvedených lhůt, popř. odvolání Vašeho souhlasu, bude správce provádět v rozsahu nutném pro prokázání oprávněnosti zpracování Vašich osobních údajů, pro případy vznesení pravděpodobných právních nároků a plnění zákonných povinností (např. § 31 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, nebo § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).


VII. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte dle GDPR tato práva, o kterých je správce povinen Vás výslovně informovat:

  1. Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

Žádost o přístup k Vašim osobním údajům vyřídí správce bezplatně. Je-li však Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může správce odmítnout Vaší žádosti vyhovět nebo uložit Vám přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

  1. Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje. Máte také právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu doplnil Vaše osobní údaje, pokud jsou neúplné.

  1. Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

Právo na výmaz se neuplatní v případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce (typicky uložených zákonem), pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědecké, historické nebo statistické, nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků správce (např. vymáhání pohledávek správce).

  1. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo, aby správce po omezenou dobu nezpracovával Vaše osobní údaje, jestliže je splněna jedna z těchto podmínek:

  1. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo požadovat, aby Vám správce předal Vaše osobní údaje, které od Vás získal pro uzavření smlouvy s Vámi a její plnění nebo s jejichž zpracováním jste udělil souhlas. Osobní údaje však můžete získat jen v případě, že jej správce zpracovává automatizovaně v elektronické podobě. Poté Vám budou Vaše osobní údaje předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

  1. Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává na základě svých oprávněných zájmů. Správce Vaší námitce vyhoví, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely svého přímého marketingu (typicky propagaci svého zboží nebo služeb). Správce Vaší námitce v tomto případě vždy vyhoví.

  1. Právo podat stížnost

Máte právo bez ohledu na všechna výše uvedená práva podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany správce u Úřadu na ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více na www.uoou.cz), zejména domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 

VIII. Poučení subjektů údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámí Vám správce toto porušení bez zbytečného odkladu. Toto oznámení však není povinné v případech, kdy:

 

IX. Kontaktní údaje správce

V případě jakékoliv Vaší žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů kontaktujte správce na kterémkoliv níže uvedeném kontaktu:

Písemně na adrese: Zlatnická 4, 110 00 Praha 1

Elektronicky na e-mailové adrese: objednavky@peckamodel.cz

Telefonicky na telefonním čísle: 774 590 258

Získejte dopravu zdarma

při objednávce nad 2 500 Kč
(platí pouze v ČR)

© PECKA MODELÁŘ s.r.o. 2011 - 2021. Všechna práva vyhrazena

Přihlaste se k odběru NEWSLETTERU a využijte slevu 100 Kč na první nákup*

PŘIHLAŠTE SE K NÁM!
- zúčastněte se uzavřených akcí jen pro členy
- budete o akcích vědět jako první
- dostávejte PECKA NOVINKY
* Slevový kupón lze uplatnit na nezlevněné zboží v minimální hodnotě 2000 Kč. Kupón není možné spojit s jinou slevou. Přihlášením k odběru NEWSLETTERU souhlasíte se zasíláním informací elektronickou formou od provozovatele internetových stránek.
Již nezobrazovat